Choroby przenoszone przez kleszcze stanowi─? coraz bardziej narastaj─?cy problem dla diagnost??w laboratoryjnych, lekarzy czy os??b potencjalnie zagro??onych- np. z powodu wykonywanego zawodu czy sposobu sp─?dzania czasu wolnego. Wok???? nich naros??o wiele mit??w- jak cho─?by rzekoma szczepionka na kleszcze, ??atwo??─? diagnozowania i leczenia boreliozy czy zagro??enie babesj─?, dotycz─?ce w Polsce tylko ps??w...

Niedoskona??o??─? diagnostyki, brak wystarczaj─?cych bada?? naukowych z powodu niewielkich funduszy czy braku zainteresowanych naukowc??w, niski poziom wiedzy w??r??d lekarzy na temat chor??b odkleszczowych oraz ignorancja problemu, powoduj─? cierpienie wielu chorych- niezdiagnozowanych i nieleczonych...

Strona ta ma charakter informacyjny. Stanowi zbi??r wybranych publikacji na temat chor??b odkleszczowych Ô?? dla wszystkich zainteresowanych tematyk─?. Dedykowana jest wszystkim chorym na borelioz─? i jej koinfekcje, a zw??aszcza nieleczonym, niezdiagnozowanym dzieciom, kt??rym odbiera dzieci??stwo, a tak??e mo??liwo??─? udanego startu w doros??e ??ycie.

Je??li w swoich zbiorach posiadasz publikacj─?, kt??rej tutaj nie ma, a wg Ciebie powinna by─?, prze??lij j─? na adres: borelioza.publikacje@gmail.com

tulip